Agronomska škola Zagreb

Zapošljavanje

NATJEČAJ

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u AGRONOMSKOJ ŠKOLI ZAGREB, objavljuje se

JAVNI N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. Tajnika Škole – na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) –1 izvršitelj/ica, uz probni rok od 6 mjeseca.

Uvjeti: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 105. stavka 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-završen diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave odnosno preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba koja ima završen diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja) i uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka, a izabrani kandidat je dužan prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid isprave u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“, br. 57/96. i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je da se u prijavi na javni natječaj pozove na to pravo, odnosno dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze propisane tim propisima te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19), dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu se ta osoba posebno ne obavještava.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola u skladu sa člankom 13. stavkom 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08,69/17).

Prijave se podnose poštom ili osobnim dolaskom na adresu škole:

AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB

Gjure Prejca 2

10 040 Zagreb

s naznakom ”za javni natječaj- tajnik (m/ž)“

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave provest će se razgovor na koji će kandidati biti pozvani prvenstveno putem mrežnih stranica AGRONOMSKE ŠKOLE ZAGREB u rubrici pod nazivom „Natječaj˝ te putem maila ili telefonskim putem. Kandidati će o razgovoru biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana od dana objave natječaja. Kandidat koji nije pristupio razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni o rezultatima javnog natječaja putem mrežne stranice škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, a koja ne bude izabrana, obavještava se o rezultatima javnog natječaja poštom.

Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidat daje izričitu privolu AGRONOMSKOJ ŠKOLI ZAGREB da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/79 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj: 28. lipnja do 06. srpnja 2022. godine.

Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama AGRONOMSKE ŠKOLE i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 28. lipnja 2022. godine.

KLASA: 112-02/22-01/009

URBROJ: 251-104-01

U Zagrebu 27. lipnja 2022.

NATJEČAJI:

NATJEČAJI: