Agronomska škola Zagreb

Obrazovanje odraslih

Upisi

U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se prijaviti svaki zainteresirani polaznik koji ima:

 • navršenih 15 godina života
 • završenu osnovnu školu
 • psihofizičke uvjete, (liječničko uvjerenje)

Upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih obavlja se na temelju Natječaja za upis. Natječaj se oglašava u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Škole na početku svake školske godine, (tijekom mjeseca rujna).

Prilikom prijave kandidat popunjava upisnicu u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih, koju kandidat je može dobiti i u školi kod voditelja obrazovanja odraslih.

Uz upisnicu kandidat prilaže i:

 • svjedodžbe svih završenih razreda prethodnog školovanja
 • svjedodžbu o završnom ispitu
 • rodni list
 • domovnicu
 • liječničko uvjerenje ili svjedodžbu medicine rada, ovisno u zanimanju koje se upisuje

NAPOMENA: Prilikom prijave kandidati predaju preslike traženih dokumenata, a nakon Odluke o upisu prilažu originalne dokumente.

Školsko povjerenstvo utvrđuje uvjete za upis kandidata za obrazovanje odraslih. Na prijedlog Povjerenstva Nastavničko vijeće donosi Odluku o upisu kandidata.

Programi obrazovanja odraslih

Prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih u AGRONOMSKOJ ŠKOLI ZAGREB može se steći srednja stručna sprema u programima prekvalifikacije i cjelokupnog školovanja za zanimanja:

 • agrotehničar
 • agroturistički tehničar
 • poljoprivredni tehničar vrtlar
 • poljoprivredni tehničar fitofarmaceut
 • cvjećar
 • vrtlar
 • voćar-vinogradar-vinar

Prekvalifikacijom se stječe drugo zanimanje ili vrsta stručne spreme, nakon prethodno završenog trogodišnjeg odnosno četverogodišnjeg obrazovanja.
Nastavnim planom za prekvalifikaciju utvrđuju se razlikovni ili dopunski ispiti.

Također se mogu upisati i programi osposobljavanja za:

 • Pčelar/ica
 • Cvjećar/ka-aranžer/ka
 • Proizvođač/ica cvijeća u zaštićenim prostorima
 • Proizvođač/ica povrća u hidroponiji
 • Proizvođač/ica povrća u zaštićenim prostorima
 • Proizvođač/ica ljekovitog bilja
 • Rezač/ica voćaka
 • Izobrazba za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • Voditelj/ica agroturističkog gospodarstva
 • Proizvođač/ica i prerađivač/ica ljekovitog i aromatičnog bilja
 • Proizvođač/ica povrća u zaštićenim i otvorenim prostorima

Izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih

Programi obrazovanja izvode se konzultativno-instruktivnim radom nastavnika i polaznika prema godišnjem planu i programu određenog zanimanja.
Za poslove organizacije i provedbe obrazovanja odraslih zadužen je stručno pedagoški voditelj obrazovanja odraslih.

Poslovi voditelja su: izdavanje odluka o razlikovnim/dopunskim ispitima, komunikacija s polaznicima i nastavnicima, praćenje realizacije konzultacija i ispita, izdavanje i zaprimanje prijavnica za ispit, ispisivanje svjedodžbi i dr.)

Utvrđivanje razlikovnih/dopunskih ispita

Na temelju nastavnog plana i programa za pojedino zanimanje polazniku se izdaje Odluka o razlikovnim/dopunskim ispitima po godinama obrazovanja .

S polaznikom koji prihvati Odluke sklapa se Ugovor o obrazovanju odraslih. Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose polaznici neposredno, ili poslodavci kod kojih su polaznici zaposleni, ili Hrvatski zavod za zapošljavanje, ili druge zainteresirane pravne ili fizičke osobe.

Cijenu obrazovanja utvrđuje Školski odbor.

Praćenje i ocjenjivanje polaznika

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih stječe se polaganjem ispita. Ispiti se organiziraju i provode u ispitnim rokovima ili na zahtjev kandidata u dogovoru s predmetnim nastavnicima.

Polaznici prijavljuju polaganje ispita na propisanoj tiskanici  najkasnije tri dana prije polaganja ispita. Ispiti se polažu kao u redovitom obrazovanju: usmeno, pisano i praktično.

Na zahtjev polaznika, Škola može priznati znanja i vještine iz praktične nastave i vježbi.
Ispit se polažu pred predmetnim nastavnikom.

Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta. Polaznik koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom polaže ispit pred Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj škole. Ocjena Povjerenstva je konačna.

Polaznici stječu pravo polaganja ispita iz naredne-više godine/razreda nakon što su položili sve ispite prethodne godine/razreda, a prema Odluci o razlikovnim/dopunskim ispitima.

Polaznik koji je položio ispite iz svih predmeta utvrđenih nastavnim planom i programom i odlukom o razlikovnim/dopunskim ispitima pristupa izradi i obrani završnog rada.

Završetkom programa prekvalifikacije ili cjelokupnog školovanja  polaznik stječe srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja.

Polaznicima obrazovanja odraslih izdaje se Svjedodžba o završenoj AGRONOMSKOJ ŠKOLI ZAGREB.