Agronomska škola Zagreb

Završni rad

Odabir tema za izradbu i obranu Završnog rada u šk. god. 2022. /2023.

U skladu s Pravilnikom o izradi i obrani završnog rada, u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema, na prijedlog stručnih vijeća, donijela teme za završni rad.

Teme za izradbu i obranu završnog rada učenici teme biraju najkasnije do 31. listopada 2022. godine.