Metoda mikropropagacije metoda je laboratorijskog vegetativnog razmnožavanja bilja kojom se iz dijelova tkiva uzgaja bezvirusna biljka.

Mikropropagacija – podrazumijeva laboratorijski uzgoj bezvirusnih organizama na hranidbenim podlogama i u sterilnim uvjetima.

Proces laboratorijskog razmnožavanja učenici počinju s pripremom hranjive podloge koja je potrebna za inokulaciju ili multipliciranje eksplantata steriliziranih segmenata novih odabranih biljnih vrsta. Za sam rad priprema se matična otopina i hranjiva podloga po određenoj recepturi, ona  sadrži: makro i mikroelemente, organske tvari, vitamine, biljne hormone i agar.

Određuje se protokol za sterilizaciju uzetih segmenata, on je različit te ovisi o biljnoj vrsti kao i o eksplantatu biljke koji se koristi.

Istraživanje je rađeno na listovima begonije (lat. B. rex) uzeti iz zaštićenog prostora našeg plastenika, a dobiveni se podaci  kasnije koriste za rutinsku mikropropagaciju.

Istraživanja su usmjerena na duljinu tretiranja i koncentraciji natrijevog  hipoklorita  (NaOCl) pripremljenih biljnih segmenata koja su i preduvjet za uspješnu sterilizaciju.

Nakon sterilizacije eksplantat se inokulira u hranjivu MSB podlogu s dodatkom hormona rasta (citokinin). Zdrav sadni materijal se multiplicira.  Smještaj multipliciranih biljaka u klima komoru u kojoj se održava stalna temperatura od 20°C, 16 sati svjetla. Prati se njihov rast i razvoj u kontroliranim uvjetima klima komore kroz nekoliko supkultura. Nakon nekoliko supkultura, laboratorijske biljke razvijaju korijenje i spremne su za adaptaciju na vanjske uvjete (in vivo) u školskom zaštićenom prostoru. Biljke se u plasteniku čiste od hranjive podloge te presađuju u kontejnere u dezinficirani supstrat, uz zaštitu od širenja vektora zaraza. Postupno se priprema za uzgoj in vivo.